چارت دورس كارشناسي رشته علوم اجتماعي

 

دروس عمومي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
 
100011
انديشه اسلامي1 (مبدأ و معاد)
مباني نظري اسلام
1
 
 
2
100012
انديشه اسلامي2 (نبوت و امامت)
 
 
2
100013
انسان در اسلام
 
 
2
100014
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
 
 
2
100021
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
اخلاق اسلامي
2
 
 
2
100022
اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
 
 
2
100023
آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
 
 
2
100024
عرفان عملي اسلام
 
 
2
100031
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي
3
 
 
2
100032
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
 
2
100033
انديشه سياسي امام خميني (ره)
 
 
2
100041
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
تاريخ و تمدن اسلامي
4
 
 
2
100042
تاريخ تحليلي صدر اسلام
   
   
2  
100043  
تاريخ امامت  
 
 
2
100051
تفسير موضوعي قرآن
آشنايي با منابع اسلامي
5
 
 
2
100052
تفسير موضوعي نهج البلاغه
   
2
100053
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
6
-----
-----
1
100070
تنظيم خانواده
-----
1
1007
تربيت بدني 1
8
1007
1
1008
تربيت بدني 2
9
   
3
1005
زبان عمومي
10
   
3
1006
فارسي عمومي
11
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
روخواني قرآن کريم
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
وصيت نامه حضرت امام خميني
 
21
 
جمع

 

دروس تخصصي الزامي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
48202
3
48579
جامعه شناسي روستائي
1
 
48202
3
48580
جامعه شناسي شهري
2
 
48202
3
48581
جامعه شناسي صنعتي
3
 
48202
2
48582
جامعه شناسي خانواده
4
 
48202
2
48583
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
5
 
 
48202
2
48584
جامعه شناسي ارتباط جمعي
6
 
 
48202
2
48585
جامعه شناسي توسعه
7
 
 
48202
3
48586
جامعه شناسي سازمانها
8
 
 

48202

48204

2
48587
جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران
9
 
48216
2
48588
كاربرد جمعيت شناسي
10
 
48321
3
48589
تكنيك هاي خاص تحقيق
11
 
48322
3
48590
كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي
12
30
جمع

 

دروس اصلي الزامي و مشترك

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
48202
2
48320
نظريه هاي جامعه شناسي1
1
 
48211
3
48321
روش تحقيق نظري
2
 
48321
2
48322
روش تحقيق عملي
3
 
 
2
48323
جامعه شناسي انقلاب
4
 
48320
2
48324
جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي
5
 
 
3
48325
جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي
6
 
3
48326
بررسي مسائل اجتماعي ايران
7
 
48320
3
48327
نظريه هاي جامعه شناسي2
8
 
 
2
48328
جامعه شناسي در ادبيات فارسي
9
 
22
جمع

 

دروس اصلي انتخابي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
    2 100050
مباني کارآفريني
1
  48206
2
48428
مباني فلسفه2
2
 
48202
3
48429
جامعه شناسي پزشكي
3
 
48202
3
48430
جامعه شناسي كارومشاغل
4
 
48202
2
48431
جامعه شناسي سياسي
5
 
48207
3
48432
جامعه شناسي كشورهاي اسلامي
6
 
2

48433

بررسي آثار صاحبنظران جامعه شناسي
7
 
48216
3
48434
جمعيت شناسي اقتصادي اجتماعي
8
 
48216
2
48435
جمعيت شناسي ايران
9
 
48202
2
48436
جامعه شناسي آموزش و پرورش
10
 
48214
2
48437
اقتصاد ايران
11
 
48437
2
48438
كليات برنامه ريزي اجتماعي اقتصادي
12
 

48202

48204

2
48439
جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران
13
 
48326
2
48440
نيازهاي انساني
14
 
48202
2
48441
جامعه شناسي جهان سوم
15
 
48207
2
48442
نهضت هاي اسلامي صد ساله اخير
16
 
 
2
48443
محيط شناسي انساني
17
 
 
2
48444
جغرافياي انساني ايران
18
 
 
2
48445
كليات حقوق
19
 
48204
2
48446
انسان شناسي زيستي
20
 
 
2
48448
تأمين و رفاه اجتماعي
31
 
 
2
48447
مباني تعاون
32
 
48202
3
48449
تغييرات اجتماعي
33
 
 
2
48450
مردم شناسي ايران
33
 
48204
2
48451
مردم شناسي فرهنگي
34
 
 
2
48452
مباني مددكاري اجتماعي
35
 
 
2
48453
خدمات اجتماعي و تعاون در اسلام
36
 
 
2
48454
پويائي گروهي
37
 
48109
2
48455
مددكاري جامعه2
38
 
 
2
48456
سرپرستي و مشاوره در خدمات اجتماعي
39
 
 
4
48457
كارورزي كار با فرد
40
 
65
جمع

 

دروس پايه

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
 
3
48201
مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي1
1
 
48201
3
48202
مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي2
2
 
 
2
48203
مباني جمعيت شناسي
3
 
 
2
48204
مباني مردم شناسي
4
 
 
3
48205
مباني روان شناسي-مفاهيم اساسي
5
 
 
2
48206
مباني فلسفه1
6
 
 
2
48207
تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام
7
 
 
2
48208
مباني تاريخ اجتماعي ايران
8
 
 
3
48209
رياضيات پايه
9
 
48209
2
48210
آمار مقدماتي
10
 
48210
2
48211
آمار در علوم اجتماعي
11
 
 
2
48212
زبان تخصصي-مطالعه متون علوم اجتماعي1
12
 
48212
2
48213
زبان تخصصي-مطالعه علوم اجتماعي2
13
 
 
3
48214
اصول علم اقتصاد
14
 
48205
3
48215
روانشناسي اجتماعي
15
 
48203
2
48216
روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت
16
 
 
2
48217
انسان از ديدگاه اسلام و ساير مكاتب
17
 
 
2
48218
اصول علم سياست
18
44
جمع