چارت دورس كارشناسي رشته مديريت صنعتي

 

دروس عمومي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
 
100011
انديشه اسلامي1 (مبدأ و معاد)
مباني نظري اسلام
1
 
 
2
100012
انديشه اسلامي2 (نبوت و امامت)
 
 
2
100013
انسان در اسلام
 
 
2
100014
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
 
 
2
100021
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
اخلاق اسلامي
2
 
 
2
100022
اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
 
 
2
100023
آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
 
 
2
100024
عرفان عملي اسلام
 
 
2
100031
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي
3
 
 
2
100032
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
 
2
100033
انديشه سياسي امام خميني (ره)
 
 
2
100041
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
تاريخ و تمدن اسلامي
4
 
 
2
100042
تاريخ تحليلي صدر اسلام
   
   
2  
100043  
تاريخ امامت  
 
 
2
100051
تفسير موضوعي قرآن
آشنايي با منابع اسلامي
5
 
 
2
100052
تفسير موضوعي نهج البلاغه
   
2
100053
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
6
-----
-----
1
100070
تنظيم خانواده
7
-----
-----
3
1006
فارسي
8
-----
-----
3
1005
زبان خارجي
9
 
-----
1
1007
تربيت بدني 1
10
 
1007
1
1008
تربيت بدني 2
11
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
روخواني قرآن کريم
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
وصيت نامه حضرت امام خميني
21
جمع

 

دروس پايه

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
47100
3
47201
اقتصاد خرد
1
 
47201
3
47202
اقتصاد كلان
2
 
 
3
47203
اصول حسابداري1
3
 
47203
3
47204
اصول حسابداري2
4
 
 
3
47205
روانشناسي صنعتي
5
 
47100
3
47206
رياضيات پايه
6
 
47206
3
47207
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
7
 

47206

3
47208
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
8
 
47100
3
47209
آمار و كاربرد آن در مديريت(1)
9
 
47209
3
47210
آمار و كاربرد آن در مديريت(2)
10
 
47209
3
47211
روش تحقيق
11
 
 
3
47212
مباني مديريت اسلامي الگوهاي آن
12
 
 
2
47213
حقوق اساسي
13
 
38
جمع

 

دروس اصلي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
47212
3
47301
مباني سازمان و مديريت
1
 

47205

47301

3
47302
مديريت رفتار سازماني
2
 
47302
3
47303
مديريت منابع انساني
3
 
47207
3
47304
تحقيق در عمليات(1)
4
 
47304
3
47305
تحقيق در عمليات(2)
5
 

47202

47204

3
47306
مديريت مالي
6
 
47204
3
47307
حسابداري صنعتي(1)
7
 
47304
3
47308
مديريت توليد
8
 

47202

47301

3
47309
بازاريابي و مديريت بازار
9
27
جمع

 

دروس تخصصي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
47307
3
47401
حسابداري صنعتي(2)
1
 
47401
3
47402
حسابداري صنعتي(3)
2
 
47210
3
47403
كنترل كيفيت آماري
3
 
47308
3
47404
سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع
4
 
47305
3
47405
تحقيق در عمليات(3)
5
 
 
1
47406
زبان تخصصي(1)
6
 
47406
1
47407
زبان تخصصي(2)
7
 
47407
1
47408
زبان تخصصي(3)
8
 
47408
1
47409
زبان تخصصي(4)
9
 

47305

47308

2
47410
كنترل پروژه
10
 

47305

47308

3
47411
طرح ريزي و تعميرات و نگهداري
11
 

47305

47308

3
47412
كارسنجي و روش سنجي
12
 

47305

47308

3
47413
مديريت كارخانه
13
 
47308
3
47414
حفاظت صنعتي
14
 

47202

47307

3
47415
بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي
15
 
 
2
47416
پروژه(1)
16
 
38
جمع

 

دروس اختياري و پيشنياز

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
47302
3
47501
روابط صنعتي
1
 
47301
3
47502
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
2
 
47502
3
47503
سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
3
 
47309
3
47504
بازاريابي بين المللي
4
 

47210

47305

2
47505
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها
5
2
100050
مباني کارآفريني
6
 
11
جمع

دروس پيشنياز

 
4
47001
رياضي پيش دانشگاهي
1
4
47002
زبان پيش دانشگاهي
1
8
جمع