چارت دورس كارشناسي رشته مهندسي فناوري اطلاعات

دروس عمومي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
 
100011
انديشه اسلامي1 (مبدأ و معاد)
مباني نظري اسلام
1
 
 
2
100012
انديشه اسلامي2 (نبوت و امامت)
 
 
2
100013
انسان در اسلام
 
 
2
100014
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
 
 
2
100021
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
اخلاق اسلامي
2
 
 
2
100022
اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
 
 
2
100023
آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
 
 
2
100024
عرفان عملي اسلام
 
 
2
100031
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي
3
 
 
2
100032
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
 
2
100033
انديشه سياسي امام خميني (ره)
 
 
2
100041
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
تاريخ و تمدن اسلامي
4
 
 
2
100042
تاريخ تحليلي صدر اسلام
   
   
2  
100043  
تاريخ امامت  
 
 
2
100051
تفسير موضوعي قرآن
آشنايي با منابع اسلامي
5
 
 
2
100052
تفسير موضوعي نهج البلاغه
 
2
100053
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
6
-----
-----
1
100070
تنظيم خانواده
7
-----
-----
3
1006
فارسي
8
-----
-----
3
1005
زبان خارجي
9
 
-----
1
107
تربيت بدني 1
10
 
107
1
108
تربيت بدني 2
11
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
روخواني قرآن کريم
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
وصيت نامه حضرت امام خميني
     
20
جمع

دروس پايه

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
3
46101
رياضي 1
1
 
46101
3
46102
رياضي 2
2
46102 
3
46103
معادلات ديفرانسيل
3
 
46101
3
46104
آمار و احتمالات كاربردي
4
 
46101
3
46105
فيزيك 1
5
 
46105
3
46106
فيزيك 2
6
 
46105
1
46107
آزمايشگاه فيزيك 1
7
 
46106
1
46108
آزمايشگاه فيزيك 2
8
 
1
46109
كارگاه عمومي
9
 
21
جمع

دروس اصلي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
46101
3
46201
رياضيات گسسته
1
 
3
46202
مباني كامپيوتر و برنامه سازي
2
 
46202و46201
3
46203
ساختمان داده ها
3
 
46201
3
46204
مدارهاي منطقي
4
 
46204
2
46205
معماري كامپيوتر
5
 
46202
3
46206
برنامه سازي پيشرفته
6
 
46205
3
46207
سيستم هاي عامل
7
 
46203
3
46208
نظريه زبانها و ماشينها
8
46203
3
46209
اصول طراحي پايگاه داده ها
9
 
46203
3
46210
طراحي الگوريتم ها
10
 
46222و46209
3
46211
مهندسي نرم افزار 1
11
46211
3
46212
مهندسي نرم افزار 2
12
 
46205
3
46213
شبكه هاي كامپيوتري 1
13
 
46213
3
46214
شبكه هاي كامپيوتري 2
14
46106
3
46215
مباني الكترونيك ديجيتال
15
46210
3
46216
هوش مصنوعي
16
46104
3
46217
اقتصاد مهندسي
17
46301
3
46218
اصول و مباني مديريت
18
1
46219
آزمايشگاه شبكه
19
46209
1
46220
آزمايشگاه پايگاه داده ها
20
46222
2
46221
ارائه مطالب علمي و فني
21
46001
2
46222
زبان تخصصي
22
46207
1
46223
آز- سيستم عامل
23
61
جمع

دروس تخصصي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
3
46301
مباني فناوري اطلاعات
1
 
46213و46301
3
46302
مهندسي فناوري اطلاعات 1
2
 
46213و46217
2
46303
تجارت الكترونيكي
3
 
46218
3
46304
مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات
4
 
46304
3
46305
مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
5
 
46302و46305
3
46306
مهندسي فناوري اطلاعات 2
6
 
46211
3
46307
تحقيق در عمليات
7
 
46203
3
46308
گرافيك كامپيوتري
8
 
46308
3
46309
سيستمهاي چند رسانه اي
9
46302و46221
3
46310
پروژه فناوري اطلاعات
10
 
46221
46311
كار آموزي
11
 
29
جمع

دروس اختياري

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
46305
3
46401
مديريت نگهداري اطلاعات در فناوري اطلاعات
1
 
46216
3
46402
سيستم هاي خبره و تصميم يار
2
 
46218
3
46403
مديريت رفتار سازماني
3
 
46309
3
46404
تعامل انسان و كامپيوتر
4
 
46302
3
46405
مباحث نو در فناوري اطلاعات
5
46211
3
46406
سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
6
46203
3
46408
شبيه سازي كامپيوتر
7
46301
3
46409
طراحي و پياده سازي كتابخانه الكترونيكي
8
46103
3
46410
بهينه سازي كاربردي
9
46213و46209
3
46411
نرم افزارهاي توزيع شده
10
موافقت گروه
3
46412
يك درس از دانشكده يا گروه هاي ديگر
11
موافقت گروه
3
46413
يك درس از دروس كارشناسي ارشد
12
2
100050
مباني کارآفريني
13
 
9
جمع

دروس پيشنياز

 
100
زبان پيش دانشگاهي
1
 
101
رياضي پيش دانشگاهي
2
102
فيزيك پيش دانشگاهي
3
103
فارسي پيش دانشگاهي
4
جمع