چارت دورس كارشناسي رشته مديريت بازرگاني

 

دروس عمومي

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
 
100011
انديشه اسلامي1 (مبدأ و معاد)
مباني نظري اسلام
1
 
 
2
100012
انديشه اسلامي2 (نبوت و امامت)
 
 
2
100013
انسان در اسلام
 
 
2
100014
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام
 
 
2
100021
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
اخلاق اسلامي
2
 
 
2
100022
اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
 
 
2
100023
آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
 
 
2
100024
عرفان عملي اسلام
 
 
2
100031
انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي
3
 
 
2
100032
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
 
2
100033
انديشه سياسي امام خميني (ره)
 
 
2
100041
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
تاريخ و تمدن اسلامي
4
 
 
2
100042
تاريخ تحليلي صدر اسلام
   
   
2  
100043  
تاريخ امامت  
 
 
2
100051
تفسير موضوعي قرآن
آشنايي با منابع اسلامي
5
 
 
2
100052
تفسير موضوعي نهج البلاغه
   
2
100053
فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
6
-----
-----
1
100070
تنظيم خانواده
7
-----
-----
3
1006
فارسي
8
-----
-----
3
1005
زبان خارجي
9
 
-----
1
1007
تربيت بدني 1
10
 
1007
1
1008
تربيت بدني 2
11
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
روخواني قرآن کريم
بدون شهريه و بدون تاثير در سقف واحد بوده ولي در معدل تاثير گذار است
واحد1
وصيت نامه حضرت امام خميني
21
جمع

 

دروس پايه

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
رياضي پيش دانشگاهي
3
49201
اقتصاد خرد
1
 
اقتصاد خرد
3
49202
اقتصاد كلان
2
 
 
3
49203
اصول حسابداري1
3
 
اصول حسابداري1
3
49204
اصول حسابداري2
4
 
 
3
49205
روانشناسي کار
5
 
رياضي پيش دانشگاهي
3
49206
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1
6
 
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1
3
49207
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2
7
 

 

3
49208
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
8
 
رياضي پيش دانشگاهي
3
49209
آمار و كاربرد آن در مديريت(1)
9
 
آمار و كاربرد آن در مديريت(1)
3
49210
آمار و كاربرد آن در مديريت(2)
10
 
آمار و كاربرد آن در مديريت(1)
3
49211
روش تحقيق در مديريت
11
 
 
3
49212
مباني مديريت اسلامي الگوهاي آن
12
 
 
2
49213
حقوق اساسي
13
 

آمار و كاربرد آن در مديريت(1)

اقتصاد كلان

3
49214
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
14
 
41
جمع

 

دروس اصلي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
مباني مديريت اسلامي الگوهاي آن
3
49301
مباني سازمان و مديريت
1
 
مباني سازمان و مديريت
3
49302
مديريت رفتار سازماني
2
 
مديريت رفتار سازماني
3
49303
مديريت منابع انساني
3

اقتصاد كلان

اصول حسابداري2

3
49310
مديريت مالي 1
4
 
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2
3
49304
تحقيق در عمليات(1)
5
 
تحقيق در عمليات(1)
3
49305
تحقيق در عمليات(2)
6
 
مباني سازمان و مديريت
3
49306
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها
7
 
اصول حسابداري2
3
49307
حسابداري صنعتي(1)
8
 
تحقيق در عمليات(1)
3
49308
مديريت توليد
9
 

مباني سازمان و مديريت

اقتصاد كلان

3
49309
بازاريابي و مديريت بازار
10
30
جمع

 

دروس تخصصي

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
3
49401
مديريت استراتژيک
1
 
بازاريابي و مديريت بازار
3
49402
حقوق بازرگاني
2
 
اصول حسابداري2
3
49403
حسابرسي 1
3
3
49413
سازمانهاي پولي و مالي بين المللي
4
 
3
49404
سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع
5
 
اقتصاد كلان
3
49405
بازرگاني بين المللي
6
 
 زبان عمومي
2
49406
زبان تخصصي1و2
7
 
زبان تخصصي1و2
2
49407
زبان تخصصي3و4
8
 
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها
3
49408
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
9
 
مديريت مالي 1
3
49409
مديريت مالي 2
10
 
بازرگاني بين المللي
2
49410
بازاريابي بين المللي
11
 
اقتصاد كلان
3
49411
پول و ارز و بانکداري
12
 
سازمانهاي پولي و مالي بين المللي
3
49412
سياست پولي و مالي
13
 
36
جمع

 

دروس اختياري و پيشنياز

 

هم نياز
پيش نياز
تعداد واحد
كد درس
نام درس
رديف
 
مديريت رفتار سازماني
3
49501
روابط صنعتي
1
 

حقوق بازرگاني

بازاريابي و مديريت بازار

3
49502
حقوق بازرگاني بين المللي
2
 
بازاريابي بين المللي

بازاريابي و مديريت بازار

2
49503
تحقيقات بازاريابي
3
مديريت مالي 2
2
49504
سمينار در مسائل مالي
 
 
بازاريابي بين المللي
2
49505
سمينار در مسائل بازاريابي
4
 

آمار و كاربرد آن در مديريت(2)

تحقيق در عمليات(2)

3
49506
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
5
2
100050
مباني کارآفريني
6
 
14
جمع

 

دروس پيشنياز

 

 

 
4
49001
رياضي پيش دانشگاهي
1
4
49002
زبان پيش دانشگاهي
1
8
جمع